Các bạn có thể sử dụng Thư viện Cá nhân để lưu trữ cho mình các hình ảnh tập tin. âm nhạc ... Hiện tại mỗi thành viên được cấp 10MB dung lượng đĩa cứng và sẽ được tăng dần trong tương lai.

Đây là các bước hướng dẫn để thêm hình ảnh vào bài viết:

1. Đăng nhập vào Trang quản lý. Từ màn hình quản lý nhấp vào liên kết chứa tên blog của bạn:


Hướng dẫn chèn hình ảnh vào blog